Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Zachowanie bezpieczeństwa i poufności danych użytkowników to dla Administratora danych priorytet, dlatego został sporządzony niniejszy dokument. Jego rolą jest wyjaśnienie zasad i zakresu przetwarzania danych osobowych klientów/użytkowników, przysługujących im praw i obowiązków Administratora danych.

Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

I Administrator danych

Administratorem danych użytkowników jest: MONIKA KAPŁAN-GERC z siedzibą w Bydgoszczy adres: ul. Janiny Porazińskiej, nr 4, lok. 37 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej pod numerem REGON 016624248, NIP 7821538365

II Cel przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu właściwego wykonywania umów sprzedaży zawartych w ramach sklepu on-line prowadzonego na stronie: http://thisiscommitment.com/, w szczególności:

– zarejestrowania się w sklepie, 

– zawarcia umowy sprzedaży towarów, 

-dokonania rozliczeń finansowych, 

-dostarczenia użytkownikowi zamówionego przez niego towaru, 

– skorzystania przez użytkownika z przewidzianych przepisami uprawnień, między innymi do odstąpienia od umowy, rękojmi itp.

– w przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody na otrzymywanie od sklepu informacji o promocjach i nowościach dane użytkownika są przetwarzane w celu przesyłania użytkownikowi przez Administratora jego informacji handlowych.


III Rodzaj przetwarzanych danych 

1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkowników, których podanie jest wymagane do zalogowania się w sklepie:

– imię i nazwisko, 

– adres e-mail.

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkownika, których podanie jest wymagane do dokonywania zakupów w sklepie:

– imię i nazwisko, 

– adres e-mail,

– adres dostawy, 

– numer telefonu. 

3. Administrator może opcjonalnie wymagać następujących danych: 

– PESEL – w przypadku żądania wystawienia faktury, 

– NIP – w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, 

– numer rachunku bankowego – w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży lub uwzględnienia reklamacji, gdy zwrot środków ma nastąpić na rachunek bankowy wskazany przez użytkownika.

IV Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. Dane przetwarzane są za zgodą użytkownika wyrażoną podczas rejestracji w sklepie oraz w chwili potwierdzenia dokonania zakupu w sklepie. Wyrażenie zgody i podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwia rejestrację w sklepie oraz dokonanie zakupów w sklepie. Wobec powyższego użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
 1. Do wycofania zgody na przetwarzanie danych – bez wskazania przyczyny. Wycofanie zgody spowoduje usunięcie konta użytkownika w sklepie i zaprzestanie przetwarzania danych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na uprzednio dokonane czynności.
 2. Dostępu do danych- użytkownik w każdej chwili może zażądać podanie, które z jego danych są przetwarzane przez Administratora. 
 3. Do usunięcia danych- bez wskazania przyczyny. Usunięcie danych spowoduje usunięcie konta użytkownika w sklepie i zaprzestanie przetwarzania danych. Żądanie usunięcia danych pozostaje bez wpływu na uprzednio dokonane czynności.
 4. Do sprostowania, poprawienia danych lub uzupełnienia danych niekompletnych. Niezależnie od powyższego istnieje możliwość samodzielnego dokonania korekty po zalogowaniu się do konta użytkownika, 
 5. Do wyrażenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych – zarówno w całości jak w we wskazanym przez użytkownika celu. Skorzystanie z prawa sprzeciwu nie ma wpływu na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta użytkownika w sklepie i zaprzestanie przetwarzania danych.
 6. Do żądania informacji o zakresie przetwarzania danych użytkownika przez Administratora. 
 7. Do żądania ograniczenia przetwarzania danych przez określony czas albo w określonym zakresie. Żądanie takie pozostaje bez wpływu na uprzednio dokonane czynności. Administrator postępuje zgodnie z decyzją użytkownika. 
 8. Żądanie przekazania danych innemu podmiotowi. Przekazanie następuje w formie elektronicznej po podaniu przez użytkownika nazwy i adresu podmiotu, któremu dane mają zostać przekazane oraz określeniu zakresu przekazania danych. 
 1. Obowiązkiem Administratora jest poinformowanie o podjętych działaniach w terminie nie późniejszym niż 1 miesiąca od otrzymania każdego z żądań wskazanych powyżej. W przypadku konieczności wydłużenia terminu użytkownikowi zostaną wskazane przyczyny takiego stanu rzeczy.  Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

 V Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom z nim współpracującym w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji, w szczególności dostawy zamówionego towaru, realizacji płatności za towar, hostingu stron internetowych. Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.
 2. Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

VI Okres przetwarzania danych osobowych:

Przekazane przez użytkownika dane są przetwarzane w okresie:

a) Niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania  obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi– jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania nam przez użytkownika jego danych,

b) W razie zgłoszenia  żądania usunięcia konta w sklepie dane są przetwarzane  w okresie niezbędnym do potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi  – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania przez  Użytkownika jego danych. Przechowywanie danych ma charakter archiwalny związany wyłącznie z obowiązującymi przepisami prawa i przysługującym użytkownikowi roszczeniami. 

VI Zabezpieczenie danych osobowych:

Administrator stosuje szereg zabezpieczeń informatycznych i organizacyjnych mających na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach. 

VII Cookies

Sklep używa plików Cookies, czyli plików umożliwiających urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet zapamiętywania specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w Cookies są używane między innymi w celach reklamowych oraz w celu dostosowania się sklepu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Użytkownik może zmienić ustawienia Cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli zmiany nie zostaną dokonane, pliki Cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików Cookies może ograniczyć funkcjonalność sklepu.  

VIII Uaktualnienia Polityki prywatności:


W przypadku konieczności aktualizacji Zasad prywatności Administrator informuje, że najnowsza wersja niniejszego dokumentu będzie zawsze dostępna na stronie internetowej sklepu. Sklep informuje użytkowników o każdej zmianie treści Polityki prywatności. 

 

IX Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych można zgłaszać w następujący sposób: 

 1. Poprzez wiadomości e-mail na adres:  contact@thisiscommitment, 
 2. Poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej: http://thisiscommitment.com/, 
 3. Listownie na adres: ul. Elektoralna 4/6 lok 71 00-139, Warszawa. 

 

 

 

Waluta