Regulamin

Regulamin sklepu internetowego THIS IS COMMITMENT

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy pod nazwą: THIS IS COMMITMENT  jest MONIKA KAPŁAN-GERC z siedzibą w Bydgoszczy adres: ul. Janiny Porazińskiej, nr 4, lok. 37 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej pod numerem REGON 016624248, NIP 7821538365. Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest Monika Kapłan-Gerc. 

2. Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu. Regulamin określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu w celu składania zamówień, a także zasady zawierania umów sprzedaży Towarów („Towar”).

3. Informacje o Towarach w Sklepie, w szczególności ich opisy i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.

4. Towary w Sklepie posiadają szczegółowe oznaczenia, w szczególności na stronie internetowej znajdują się informacje właściwościach Towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

5. Ze Sklepu mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie. 

6. Osoby rejestrujące się w Sklepie i dokonujące zakupów podają Sklepowi swoje dane osobowe wyrażając zgodę na ich przetwarzanie przez Sklep na zasadach wskazanych w Polityce prywatności. 

II ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU 

1. Umowa sprzedaży towarów za pośrednictwem sieci Internet zawierana jest między użytkownikiem Sklepu („Użytkownik”, „Klient”), a Sklepem. 

2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest między innymi zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja przez Klienta.

3. Sklep  zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Klienta dane uniemożliwiają realizację zamówienia, w tym prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji zamówienia Sklep podejmie próbę skontaktowania się z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym realizację zamówienia. 

III DOKONYWANIE ZAMÓWIEŃ 

1. Sklep umożliwia składanie zamówień na stronie Sklepu (on-line), korzystając z procedury składania zamówienia.

2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. 

3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności zakładania konta w Sklepie, czyli bez trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

4. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich ilości,  kolorystyki, rozmiarów, a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji. 

5. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w całości formularza. W celu potwierdzenia przez Sklep prawidłowości podanych w procesie rejestracji przez klienta danych klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą prośbę o potwierdzenie danych.

6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Zamów i zapłać” Klient ma możliwość dokonywania zmian Towarów w zamówieniu, jak i danych telefonicznych i adresowych do wysyłki lub wystawienia faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów i zapłać” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.

7. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną Sklepowi co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia oraz Regulaminem.

8. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej Sklep wysyła Klientowi na podany przez niego adres e-mail wiadomość zawierającą informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta, informacje o procedurze składania reklamacji co do Towarów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Wskazana wyżej wiadomość stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.

9. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz Sklepem umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

10. Po zalogowaniu do Sklepu Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w panelu klienta, w szczególności: historia zamówień, możliwość weryfikacji statusu zamówienia, zapamiętanie adresów wysyłek. 

11. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: (a) dane Kupującego uniemożliwiają dostawę towaru, (b) transakcja nie została autoryzowana w systemie płatności elektronicznych PayU lub Paypal za zamówienie nie została uiszczona w czasie do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.

12. Sklep może kontaktować się z Klientem na podany przez niego adres lub numer telefonu w celu wyjaśnienia wątpliwości, w szczególności związanych z potwierdzeniem złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówień.

IV DOSTAWA TOWARÓW

1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Przewidywany termin dostawy Towarów określony jest w podsumowaniu zamówienia, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia. 

2. Przewidywany czas dostawy do Klienta przy wyborze przesyłki kurierskiej to następny dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki.  Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą serwisu PayU lub PayPal ). 

3. Towary zostaną dostarczone pod wskazany przez Użytkownika adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez firmę kurierską. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. 

4. Zamówienia o wartości powyżej 500 zł (słownie: pięćset złotych) złotych wysyłane są na koszt Sklepu. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów w wysokości piętnastu (słownie: piętnastu złotych) złotych ponosi Klient, o czym Klient zostaje poinformowany także przed zatwierdzeniem składanego zamówienia. 

7. Klienci uprawnieni są do wskazania miejsca dostawy Towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem, że dostawa będzie realizowana tylko na terytorium państw Unii Europejskiej. 

8. Do realizacji zamówień, o których mowa w pkt 7 powyżej stosuje się zasady niniejszego Regulaminu, z następującymi zmianami:

a) Termin realizacji zamówienia jest zależny od miejsca dostawy Towarów, przy czym standardowo nie przekracza 7 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. 

b) Dostawa Towarów będzie realizowana wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej,

c) Zapłata za Towary może być dokonana tylko przy użyciu płatności on-line;

e) Koszty zwrotu Towarów po dokonanym odstąpieniu od umowy sprzedaży pokrywa Klient.

f) Sklep nie prowadzi swojej działalności poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a jedynie umożliwia Klientom wskazanie jako miejsca dostawy państwa Unii Europejskiej, na zasadach określonych powyżej.

V CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Informacja o cenie Towaru podawana na stronie Sklepu jest wiążąca od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów.  Tak określona cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w formie mailowej. 

2. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. Do ceny Towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość jest uzależniona od wybranej formy dostawy i płatności. 

3. Płatność mogą być realizowane w następujący sposób: 

a) za pobraniem doręczycielowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy,  

b)  za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU lub PayPal przed dostawą. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Towar. 

4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, dokonywania zmian z zastrzeżeniem, że zmiany takie nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

5. Po wyborze przelewu bankowego jako metody płatności Klient zostanie przekierowany do formularza zapłaty PayU lub PayPal, przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tej formy płatności dostarczonego przez PayU lub PayPal jako agenta rozliczeniowego.

6. Sklep nie akceptuje przelewów tradycyjnych, wobec czego Klient nie otrzyma od Sklepu numeru konta do wpłaty należności za Towar. 

VI. REKLAMACJE TOWARÓW

1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. Sklep odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów stosownie do treści obowiązujących przepisów prawa. 

2. Każdy Towar kupiony w Sklepie może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową sprzedaży.

4. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie Towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Sklep Internetowy THIS IS COMMITMENT, ul. Elektoralna 4/6 lok 71, 00-139 Warszawa, z dopiskiem: „Reklamacja e-sklep THIS IS COMMITMENT”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany Towar.

5. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia:

a) złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo

b)  żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacji odnośnie nieuwzględnienia reklamacji.

7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, Sklep zaleca sporządzenie przez Klienta w obecności kuriera stosownego protokołu szkody.

8. Sklep informuje, że Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń, w tym zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów lub skorzystania z platformy ODR.  

9.  Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.  

10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Klient otrzyma zwrot poniesionych celowych kosztów wysłania wadliwego Towaru do Sklepu. 

VII ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY, ZASADY DOKONYWANIA ZWROTU TOWARÓW

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.

2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów. 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres: contact@thisiscommitment.com

4. Klienci mogą skorzystać ze wzoru formularzu. Klienci mogą wypełnić i przesłać skanem jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail: contact@thisiscommitment.com Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sklep prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. 

5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy ul. Elektoralna 4/6 lok 71 00-139, Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. 

7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi całość należności,  w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy.

9. Zwrot płatności na rzez Klienta  zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zażąda innego sposobu zwrotu. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwia Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składaniu zamówienia. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

2. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych prawa polskiego mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 powyżej.

6. Dostęp do Regulaminu każdy Użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez kliknięcie na odnośnik linku „Regulamin” umieszczony na stronie Sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez niego nośniku.

Waluta