Zachowanie bezpieczeństwa i poufności danych użytkowników to dla Administratora danych priorytet, dlatego został sporządzony niniejszy dokument. Jego rolą jest wyjaśnienie zasad i zakresu przetwarzania danych osobowych klientów/użytkowników, przysługujących im praw i obowiązków Administratora danych.

Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.