Ochrona danych jest priorytetem dla administratora bazy danych osobowych, dlatego ten dokument został przygotowany. Niniejszy dokument wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych klientów/użytkowników, prawa użytkowników oraz obowiązki administratora bazy danych osobowych.

Administrator bazy danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego poziomu ochrony danych osobowych oraz zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.